نماینده فروش
مدیریت بهسان فارما - (اردبیل) ایمیل تماس: BphAdmin@yahoo.com آدرس نمایندگی: ایران-اردبیل--
نماینده فروش
یوزر کاربری فارما - (اردبیل) ایمیل تماس: BphUser@yahoo.com آدرس نمایندگی: ایران-اردبیل-اردبیل-00
نماینده فروش
سیامک محمدی - (اردبیل) ایمیل تماس: savalanm452@gmail.com آدرس نمایندگی: ایران-اردبیل--
نماینده فروش
Moein Khaleghi - (Durban) ایمیل تماس: Moein.Khaleghi@gmail.com آدرس نمایندگی: South Africa-Durban-453 windermere road, Durban, South Africa-+27638052456